Политики

Политика по качетвото

Приложение № 1

 към НИСУ

 

                               

ПОЛИТИКА  ПО  КАЧЕСТВОТО

на

„ЛОБУТОВ“ ЕООД

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  НА  РЪКОВОДСТВОТО

 

Ръководството на „ЛОБУТОВ” ЕООД  въвежда система за управление на качеството съобразно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 като съвременен механизъм за провеждане на адекватна на променящите се външни и вътрешни условия политика, насочена към:

  

 • Непрекъснато разширяване контактите и бизнес-отношенията с клиенти за постигане на съществено присъствие в областта на строителството и СМР на нови сгради.
 • Постигане на равномерен икономически растеж, чрез увеличаване обема и качественото разнообразие на предлаганите от нас продукти.
 • Прилагане на система за непрекъснато оптимизиране на организационната инфраструктура;
 • Ефикасно управление на всички процеси;
 • Ефикасност на планираните цели и резултатите от тях;
 • Недопускане на предпоставки за рекламации и възражения от клиенти,свързани с дейността ни;
 • Осигуряване и поддържане високо ниво на квалификация на всички служители и сътрудници;
 • Даване възможност за пълноценна реализация на всеки служител в рамките на неговата компетентност и правомощия;
 • Поддържане атмосфера на доверие и лоялност в целия колектив;
 • Провеждане на периодични прегледи на функциониращата система за управление на качеството за оценка нейната адекватност и ефикасност.

 

Като Управител, декларирам личното си участие и отговорност за създаване на необходимите предпоставки обявената Политика по качеството да бъде разбрана, огласена, прилагана и поддържана на всички нива в дружествата.

 

 

 

 

                                                                                                                         Управител: ....................................

                                                                                                                          (Димитър Лобутов)

Политика в областта на здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ

Приложение № 2

 към НИСУ

 

ПОЛИТИКА

на

 "ЛОБУТОВ” ЕООД

 В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

 

Ръководството на  „ЛОБУТОВ” ЕООД отдава голямо значение и зачита правото на живот и полагането на труд при човешки условия, като за целта изисква всички дейности извършвани от персонала работещ по контрола на дружеството, да се осъществяват при безопасни и здравословни условия на труд.

В рамките на определения и документиран обхват на Системата за здравословни и безопасни условия на труд Ръководството на „ЛОБУТОВ” ЕООД поставя пред себе си постигането на следните цели:

 • да поддържа състоянието на работните места, процеси и оборудване в съответствие с изискванията на законодателството в областта на безопасността и водещи световни стандарти;
 • да осигурява непрекъснато подобрение на условията на труд и безопасност, чрез подходи отчитащи значимостта на проблемите и тяхното преодоляване, с цел предотвратяване на вреди и професионални заболявания;
 • стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на труд;
 • да мотивира персонала и осигурява подизпълнителите да спазват задълженията си в съответствие с изискванията за безопасност и здраве;
 • да поддържа високо ниво на техническа обезпеченост на оборудването и съоръженията, подготовката на персонала и усъвършенстване на способностите му за недопускане или ограничаване на аварийните ситуации до минимални загуби;
 • да обезпечава постоянно подобряване на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд и на резултатите от нейното прилагане.

Реализирането на политиката се осъществява чрез внедряване и постоянно усъвършенстване на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007, както и стриктното изпълнение на програмата с общите и конкретни цели по ЗБУТ на „ЛОБУТОВ” ЕООД.

Висшето ръководство на дружеството ще актуализира политиката по здравословни и безопасни условия на труд, респективно свързаните с нея цели, при всяка възникнала необходимост от това за да осигури, че тя продължава да е адекватна и подходяща за дейността на дружеството.

Настоящата политика е разпространена до целия персонал работещ под контрола нa „ЛОБУТОВ” ЕООД, за да може той да осъзнае своите задължения свързани със здравето и безопасността при работа.

Същата е достъпна за заинтересованите страни чрез Интернет сайта на дружеството.

 

 

                                                  Управител:.................................... 

                                                                                  (Димитър Лобутов)

Политика в областта на Околната среда

                                                             

                        Приложение № 3

към НИСУ

 

 

 

ПОЛИТИКА

 на 

„ЛОБУТОВ” ЕООД

В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

 

 1.      Ръководството на„ЛОБУТОВ”ЕООД осъзнава отговорността си по отношение на околната среда и затова се стреми да минимизира вредното въздействие върху нея, и да удовлетвори правото на бъдещите поколения на пълноценна околна среда.  Опазването на околната среда е неделима и всеобхватна част от дейността на организацията. Отговорност за опазването на околната среда има както ръководството на организацията така и всеки един от служителите, работещи за и от нейно име (са осъзнали и т.н.).

      Политиката по околната среда на„ЛОБУТОВ”ЕООД е изградена върху следните основополагащи принципи:

 • Постоянно поддържане и непрекъснато подобрение на управлението на околната среда;
 • Създаване на условия за предотвратяване на всяко значително вредно въздействие върху околната среда от  дейността на организацията;
 • Ефективно използване на материалите и природните ресурси;
 • Намаляване на отпадъчните материали и опасностите за ОС, чрез контрол и усъвършенстване на технологиите използвани в строителството.
 • Спазване на нормативните изисквания по опазване на околната среда;
 • Актуализиране на политиката, респективно общите и конкретни цели по околната среда при промяна на процесите, дейностите и услугите в организацията; 

 

 

 

                                                 Управител:.......................................

                                                                                                   ( Димитър Лобутов)

 

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

„ЛОБУТОВ“ ЕООД, наричано по-долу „Дружеството“, е юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 202473235, със седалище и адрес на управление: град Самоков, улица ”Асен Карастоянов” 25В, Тел: +359 722 60283, факс +359 722 60284, е-mail: office@lobutov.bg; Инернет страница: www.lobutov.bg;

„ЛОБУТОВ“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) – „Регламента“. В качеството си на администратор на лични данни „Лобутов“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Настоящата политика урежда организацията на обработване и защитата на лични данни на работниците/служителите, включително и на кандидатите за работа в „ЛОБУТОВ“ ЕООД, на клиентите, на контрагентите и партньорите на дружеството, както и на всички други групи физически лица, с които дружеството влиза в отношения при осъществяването на дейността си.

Всички изменения и допълнения на Политиката за поверителност и защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез нашата инернет страница: www.lobutov.bg;

Понятия: 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Администратор" означава всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ означава всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни " означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

 „Получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“ означава всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

II. Декларация относно политиката по защита на личните данни

 1. Като администратор на лични данни, при обработването на лични данни „ЛОБУТОВ“ ЕООД спазва принципите за защита на личните данни, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и законодателството на Европейския съюз и Република България.
 2. Партньори и трети лица, които работят с или за „ЛОБУТОВ“ ЕООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбeрат и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „ЛОБУТОВ“ ЕООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които „ЛОБУТОВ“ ЕООД е поел.

III.  Задължения и роли по Регламент (ЕС) 2016/679

 1. Отговорникът по защита на данните, с роля определена в Регламент (ЕС) 2016/679, трябва да се отчита пред ръководството на „ЛОБУТОВ“ ЕООД за управлението на личните данни в рамките на организацията и за гарантирането на възможността за доказване на съответствието със законодателството за защита на данните и добрите практики.Тази отчетност на Отговорника включва:
 • разработване и внедряване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 както се изисква от настоящата политика;
 • управление на сигурността и риска по отношение на съответствието с политиката.
 1. Отговорното лице по защита на данните е контактна точка за служителите на администратора, които искат разяснения по всеки аспект на спазването на защитата на данните.
 2. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на „ЛОБУТОВ“ ЕООД, които обработват лични данни.

IV. Принципите за защита на личните данни са:

 1.  Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност - обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни;
 2. Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;
 3. Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;
 4. Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;
 5. Ограничение  на съхранениетоданните да се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в обществен интерес, но при условие, че са приложени подходящи технически и организационни мерки;
 6. Цялостност и поверителностобработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;
 7. Отчетностадминистраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни.

V. Права на субектите на данни

 1. Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка;
 2. Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас;
 3. Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им;
 4. Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка;
 5. Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване;
 6. Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.
 7. Право да оттеглите съгасието си: В случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямате друго законово основание, за да продулжим обработката, за което ще Ви уведмим своевременно. 
 8. Право да подадете жалба по всяко време до българският регулаторен орган по защита на данните ако смятате, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена.

VI. Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, нерегламентирана употреба или неоторизиран достъп до Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност:

 1. Всички лични данни трябва да бъдат достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа.
 2. Всички лични данни трябва да се третират с най-голяма сигурност и трябва да се съхраняват:
 • в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/или в заключен шкаф или в картотека и/или
 • ако е компютъризирана, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация и/или
 • съхранявани на преносими компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.
 1. Създадена е организация, която гарантира, че компютърните екрани и терминалите не могат да бъдат гледани от друг, освен от оторизираните служители/работници на „Лобутов“ ЕООД.
 2. Записите върху хартиен носител не трябва да се оставят там, където могат да бъдат достъпни от неоторизирани лица.

VII. Разкриване на данните

 1. Личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни.
 2. Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат специално разрешени от Отговорникът за защита на данните.

VIII. Съхраняване и унищожаване на данните

 1. „Лобутов“ ЕООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.
 2. „Лобутов“ ЕООД може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено, ако личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за статистически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.
 3. Документите, съдържащи лични данни, които вече не са необходими и чийто срок за съхранение е изтекъл, се унищожават по подходящ и сигурен начин (напр. нарязване, електронно изтриване и други подходящи за целта методи, съобразени с физическия носител на данните).

IX. Отговорник за защита на личните данни

Здравка Григорова Дикина; телефон: 0722 / 60283; e-mail: office@lobutov.bg;