За нас

“ЛОБУТОВ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202473235, със седалище и адрес на управление: град Самоков, улица ”Асен Карастоянов” 25В, представлявано от управителя Димитър Петров Лобутов е учредено през 2013 г. и е приемник на създаденото през 1997 г. събирателно дружество „Лобут – АК, Лобутов, Конярски и сие”.

Дружеството разполага с повече от двадесет годишен опит в областта на строителството на жилищни, промишлени и административни сгради, осъществяване на инфраструктурни проекти, цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради, гаранционно и извънгаранционно обслужване. Стремим се да постигаме високо качество, при ниски срокове на изпълнение, на конкурентни цени. Обектите ни са приемани без забележки. До настоящия момент, за всичките двадесет години, дружеството няма неизпълнен обект, като е построило и предало над 60 обществени, енергийни, жилищни и инфраструктурни обекти с високо качество и в договорените срокове.

Дружеството разполага с бази на територията на гр. София и гр. Самоков с всички необходими транспортни и строителни машини, с модерни средства и апаратура за естеството на работата.

Ние считаме своите служители за основен и най-важен ресурс и обръщаме особено внимание за създаването на една теорческа и мотивираща работна среда

Дружеството поддържа Интегрирана Система за управление на качеството, на здравето и безопасността при работа и за опазване на околната среда, съответстваща на изискванията на междунорадните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. 

Сред основните клиенти на дружеството са: „НЕК“ АД, „БТК“ АД, Комисия за Финансов Надзор, Община Самоков, Община Мизия, Верига супермаркети "Европа", Индустриален Капитал Холдинг, „Минстрой Холдинг“АД, „ ЕМКА“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България” АД , „Самел-90“ АД.

Дружеството членува в Българска Строителна Камара и ЦПРС.

 

Сподели