Сертификати

"Лобутов" ЕООД е сертифицирана по следните стандарти:

ISO   14001

Системата за управление на околната среда.

Лобутов ЕООД проявява отговорност и предприема действия за опазвана на околната среда чрез контролиране на влиянието на нашите действия върху околната среда,като взема предвид политиката и целите си по опазване на околната среда.Ние отделяме голямо влияние към процесите,дейностите,материалите и продуктите,които се използват. Чрез серификацията по ISO 14001 ние доказваме и демонстрираме своята отговорност и ангажираност за запазване на околната среда.

 

OHSAS  18001

Система за управление на здравето ,безопасността при работа.

Ангажираността на Лобутов ЕООД  включва идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.

 

ISO 9001

Система за управление на качеството.

Този стандарт бе успешно внедрен и функционита в Лобутов ЕООД, като съвременен механизъм за провеждане на адекватна на променящите се външни и вътрешни условия политика.